เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านความฉลาดทางอารมณ์

รายละเอียด

ความฉลาดทางอารมณ์ความหวังความมีสติและความเห็นอกเห็นใจช่วยให้บุคคลกลับสู่ความเสียหายจากความเครียดเรื้อรังและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำ ผู้ดึงดูดอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและต้องการการเรียนรู้ในหลายระดับ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อาหรับ, ฝรั่งเศส, ยูเครน, จีน (ตัวย่อ), โปรตุเกส (บราซิล), ตุรกี, อังกฤษ, ฮินดี, โรมาเนีย, คาซัค

เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านความฉลาดทางอารมณ์ - มหาวิทยาลัย Case Western Reserve