เครือข่ายมหาวิทยาลัย

นโยบายสุขภาพระดับโลก

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะคุ้นเคยกับหลักการและทฤษฎีของปัญหาสุขภาพโลกและความท้าทายที่สำคัญและข้อถกเถียงในการปรับปรุงสุขภาพของประชากรโลกรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณในการวิเคราะห์และตีความปัญหาและความท้าทายสำหรับนโยบาย หัวข้อจะรวมถึงนโยบายสุขภาพและต่างประเทศ, การกำกับดูแลสุขภาพ, การเฝ้าระวังโรคเฉียบพลัน, โรคไม่ติดต่อ, ภาระของโรค, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, การเสริมสร้างระบบสุขภาพ, การเงินสุขภาพและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

นโยบายสุขภาพระดับโลก - มหาวิทยาลัยโตเกียว