เครือข่ายมหาวิทยาลัย

จากความยากจนสู่ความมั่งคั่ง: เข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียด

สังคมที่ยากจนจะเจริญรุ่งเรืองและเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร? ศาสตราจารย์เซอร์พอลคอลลิเออร์เป็นหนึ่งในนักวิชาการชั้นนำของโลกเกี่ยวกับคำถามนี้และในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นี้คุณจะมีโอกาสเรียนรู้จากเขาโดยตรง หลักสูตรนี้จะอภิปรายและตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้: บทบาทของรัฐบาลและกระบวนการทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนา เหตุใดสังคมจึงต้องการการเลือกตั้งที่รวมศูนย์และรวมและกระบวนการที่การเมืองเหล่านี้พัฒนาขึ้น ปัจจัยทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการพัฒนารวมถึงความสำคัญของอัตลักษณ์บรรทัดฐานและเรื่องเล่า ผลกระทบของกระบวนการทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนารวมถึงการอภิปรายว่านโยบายของรัฐบาลสามารถส่งเสริมหรือยับยั้งการใช้ประโยชน์จากขนาดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างไร เงื่อนไขภายนอกสำหรับการพัฒนารวมถึงกระแสการค้าการเคลื่อนย้ายเงินทุนกระแสแรงงานและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศสำหรับการกำกับ ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างกันที่ประเทศต่างๆทั่วโลกดำเนินไป

ราคา: $ 150 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

จากความยากจนสู่ความมั่งคั่ง: ทำความเข้าใจกับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

จากความยากจนสู่ความมั่งคั่ง: เข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ - OxfordX