เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การเขียนโปรแกรมด้วยแพลตฟอร์ม Cloud IoT

รายละเอียด

Internet of Things (IoT) เป็นพื้นที่ใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลายสาขารวมถึงเซ็นเซอร์ / ตัวกระตุ้นเครือข่ายการสื่อสารแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์ข้อมูลและแอปพลิเคชันอัจฉริยะ IoT ถือเป็นส่วนสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 พร้อมกับ AI และ Big Data หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำแพลตฟอร์ม IoT Cloud จาก Samsung, Microsoft, Amazon, IBM และ Google และวิธีที่สามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT หลักสูตรนี้จะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ คำบรรยาย / คำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและจะมีให้ด้วย

IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 는최근중요한정보통신기술로주목받고있으며센서 / 제어기, 통신네트워크, 서버플랫폼, 데이터분석, 스마트앱등의컴퓨터공학기술들이융합된기술입니다 IoT 는인공지능, 빅데이터와함께, 4 차산업혁명의 3 대핵심기술중하나로손꼽히고있습니다 글로벌 Cloud 서비스제공자들이 IoT 를특별히지원하기위하여개발한 IoT Cloud Cloud 들을소개합니다 이것들을활용하여다양한 IoT 어플리케이션을개발할수있습니다 본과목은영어로진행되며, 영문자막 (일부한글과영문모두) 을제공합니다.

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การเขียนโปรแกรมด้วยแพลตฟอร์ม Cloud IoT - มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮัง